Čerpáno z kroniky sepsané  Br. Janem Čermákem

1901.  8.9. Se konala ustavující valná hromada v hostinci u Rybáků – účast 91 osob. Br. Havel pronesl za župu projev a přijal slib zakládajících členů.

 
Starosta           - Vacek Josef (č.p.11)
Místostarosta   - Mareček Václav
Jednatel          - Procházka Josef
Náčelník          - Červinka Antonín
Revizoři          - Mejzr Antonín a Košťák B.
 
1902.  6.7. Zřízena knihovna s 338 svazky, knihovník Ferd. Červinka, knihovna zřízena v jeho bytě

1906.  Únor. Ustaven vzdělávací odbor a zahájena divadelní činnost v hostinci u rybáků.

1907.  Září V hostinci u Vacků na dvoře postavena kůlna na nářadí

1908.  Únor. Konány první šibřinky na popud V. Jandy. Vedl je B. Chrastný. Od tohoto roku konány každoročně až do současnosti s přestávkou za války.

1910.  Březen.  Založen stavební fond pro stavbu sokolovny, správce fondu se stal Ferd. Červinka

1920.  Duben. Zakoupeno stavební místo pro sokolovnu od Dr. Lobkovice proti dvoru.Únor  Zakoupen vojenský barák od demobilizační komise. Původně se počítalo s jeho postavením na podezdívku jako cvičební místnost. Březen Jednáno o možnosti sloučení Sokola Přívory s Všetatky, bezúspěšně. Duben Výměna parcely se stavebním družstvem za nynějším pozemky. Stavitel Chvátal ze Dříz předkládá stavební plán sokolovny, rozpočet za cihlovou stavbu činil 276.000,-Kč. Provedla se sbírka na stavbu sokolovnu výtěžek činil 42.134,-Kč. Květen Fr. Pecák Daruje 86 povozů kamene na stavbu sokolovny. Místní cihelna zapůjčena Sokolu a téměř celá obec vyrábí cihly pro sokolovnu. Prosinec Zahájeno cvičení pod vlastní střechou.

Vyúčtování Stavby:    

Stavební másto 

19.987,-

   

vej. barák z Chocně

 34.875,-

Dříví a prkna

28.983,-

 

kámen

2.700,-

Cihly (85.000ks)

38.250,-

 

vápno

4.700,-

Železo

6.142,-

 

tašky

15.165,-

Různé

17,417,-

 

práce zednická

36.606,-

Práce tesařská

16.413,-

 

práce truhlářská

8.636,-

Práce klempířská

5.860,-

 

práce kovářská

2.699,-

Práce strojnická

1.702,-

 

práce pokrývačská

824,-

Dlažba

2.340,-

 

práce členi i nečlenů

20.000,-

Celkem

     

262.030,-

1922 Zakoupeno Jeviště od fy. Petrák za 18.143,-Kč. Knihovna přemístěna na balkon sokolovny. Založeno loutkové divadlo.Sokolovna vybavena nářadím za 12.098,-Kč 

1924. 7.3. Založen archiv jednoty. Od roku 1901 je v něm 995 položek, Archivář Antonín Slezák.

1928.  11.2  Zakoupen zvukový promítací stroj za 26.000,-Kč. Promítání zahájeno filmem „Král králů“

1930.  12.5 Konány staročeské máje spolu s hasičskou jednotou. Průvod obcí a scéna stínání starého krále máje. 28.10 Oslava samostatnosti ČSR, průvod obcí s alergickými vozy.

1932. Založen výčepní odbor.

1934 Došlo k oplocení sokolovny a letního cvičiště.

1936.  8.10. Vyhlášena dražba na tělocvičné nářadí pro nezaplacení dluhu 60.000,-Kč. 30.11 byla pohledávka uhrazena a dražba zrušena.

1937.  Prodán promítací stroj z kina za 16.000,-Kč do KD Mělník

1938 Na podzim byla Přívorská sokolovna stanicí, kde prchající obyvatelstvo ze sudet přespává. Jen v září a říjnu bylo přechodně ubytováno 150 lidí. V době mobilizace bylo v sokolovně ubytováno též vojsko.

1939.  15.3. Obec obsadili němci, činnost sokola značně omezena, zakázána .veřejná vystoupení. Zábavy a divadla na jednotlivá povolení. 20.6  Na stávající dřevěnou podlahu v sokolovně položeny parkety v ceně 15.000.,-Kč. 6.9 Vydáno nařízení, že židé nesmění být členi Sokola. Při cvičení s osvětlením musí být zastřena okna.

1940. 2.10. Schválen pronájem hřiště a malé šatny pro sportovní klub SK Přívory, pro lední hokej sezonu 1940-41. To je první sezóna mistrovských zápasů.

1945.  Květen.  Vydáno nařízení o sloučení všech tělovýchovných organizací do „Národního tělovýchovného výboru“. 3.6.  Od okresního úřadu v Mělníku převzat zpět majetek zabavený němci. Byla vrácena sokolovna, hřiště i inventář. U Kampeličky v Přívorech je předválečný dluh 65.738.-Kč (výpůjčka na stavbu sokolovny). 24.9 Osazena sokolovna vojskem ČSR – zabezpečení výcviku nováčků.

1946.  Přehoblování a přebroušení parket v sokolovně, provedl Fr. Blažek za 4.800,-Kč.Zakoupeno Piano pro rytmické cvičení za 15.800.-Kč. Sokolovna vybavena novým nářadím v hodnotě 80,215,-Kč. Zakoupeno 20ks nových skládacích stolů do sokolovny za 5.200,-kč  11.9 Mimořádná valná hromada Sokola schvaluje jednohlasně zakoupení budovy č.p. 45 na Horní Černé Studnici.

1948.  28.3.  Podle vládního nařízení byly všechny tělovýchovné organizace sloučeny do Sokola. Nová organizace od 1.4 se jmenuje „Jednotná lidová tělovýchovná a sportovní organizace SOKOL“

1949.  20. 9. Zástupci Sokola Přívory opět voláni na MAV Přívory, kde jim byla vy­týkána účast na pohřbu Dr.E.Beneše v sokolských krojích. Podle do­kumentu, který měl V.Pokorný (předseda KSČ) u sebe, chtěli sokolové přerušit pohřeb a zmocnit se rakve s presidentem - bez komentáře! (Ve skutečnosti sokolové, kteří přijeli vlaky na hlavní nádraží byli v Opletalově ulicí zadrženi milicí a posláni zpět. Na pohřeb se ne­dostali.) Zástupci Sokola byli upozorněni, že každý projev nesouhla­su s režimem bude tvrdě potrestán.

Byly zrušeny župy a okrsky a veškerá činnost mezi sokolskými jedno­tami přerušena. Diktatura proletariátu tvrdě nastoupila.Nekonána ani valná hromada za rok 1948, termín bude stanoven vyššími orgány. Byl vydán zákon č.187/49 Sb.,kterým se zřizuje "Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport", příslušný vytyčovat jednotné ideové, meto­dické, zdravotní, organizační a hospodářské zásady pro prováděni veš­keré těl.výchovy a sportu. Byl nadřazen ČOS. Platnost od 1.1.1949.

1952.  Zákonem č.71/52 se vytváří " Státní úřad pro tělovýchovu a sport" se svým působením v okresech a krajích. Závodní sokolské jednoty se převádí i s majetkem do ROH, tvoří se závodní jednoty (Spartak, Dynamo,  Jiskra, Slavoj a pod.) a také dobrovolná sportovní organi­zace "DSO SOKOL", působící pouze na vesnici.Všechny tyto organizace řídí SUTVS.

1953.  8. 4.  Ruší se TOZ (Tyršův odznak zdatnosti) a nahrazuje se odznakem PPOV (Připraven k práci a obraně vlasti) - nižší nároky ke splnění.  3.6.Výměna peněz po měnové reformě - pokladna 2.281,-Kč   výměna 1: 50  45,80 Kčs,  záložna   73.308,-Kč výměna 1.5 - 14.661,40 Kč

1958.  16.2.  Na žádost energetiků vykáceny kaštany kolem sokolovny

1959.  Na stavební údržbu od KV ČSTV jsme obdrželi 12.300,-Kč na provedení záklopu stropu nad sálem, překlad na žumpu a opravu omítky ve sborovnách – provedeno brigádnicky. Od MNV přívory jsme obdržely 10.000,-Kč na materiál na nové mantinely a kolny na ně. Mantinely udělal zdarma Br. A.Slezák za pomoci brigádníků. Mantinely provedeny tak že z nich bylo možno postavit letní taneční parket. Od OV ČSTV jsem obdržely na činnost 3.600,-Kč a novou brankářskou výstroj.

1962.  13.16.  Končí možnost vlastního bufetu  a výčepu, přebírá družstvo „Jednota“

1965, V lednu bylo výboru oznámeno, že výstavba přisáli k sokolovně je zařazena do akce "Z"- investor MNV Přívory. Zásluhu na zařazeni našeho požadavku do akce "Z" má předseda MNV J. Zoul a předseda stavební komi­se J.Tvrdý st. Na organizaci a zajištění stavby má zásluhu utvořená sokolská stavební komise ve složeni: předseda. J.Čermák,V.Šebek, J. Vojtěchovský, V.Kryml, J.Valenta a stav.dozor M.Víšek. Zvláštní uzná­ní patří našemu členu, zedníkovi, J.Valentovi, který na stavbě odpraco­val zdarma přes 500 hodin. 25. 4 započato s vyzdíváním (betonováním) základů k přísálí 29.10. přisáli nahozeno, proveden úklid sálu a připravena pod­laha přisáli k položeni parket. Parkety položeny 15.11. 20.11. sál i přisáli vymalováno. 15.12. dokončena úprava záchodů - vše připraveno na slavnostní otevření na Silvestra. Rozpočtové náklady 83.000,-Kčs, skutečná hodnota díla přesa­huje 110.000,-Kčs. Nebyly zcela využity všechny závazky občanů a čle­nů. Tento záznam dokumentuje velmi dobrou spolupráci MNV a Sokola Pří­vory a dokazuje zájem občanů i členů Sokola o tělovýchovu a sport v obci.

1967.  29.12. Převzat ze Šlapanic autobus Praga RND za 20.000,-Kč Ze Šlapanic přivezen V.Šebkem.

1968.  14.11.  Zakoupeno do O.Urbana 5 stolů, 20 židlí a výčepní stolice za 1.500,-Kč

1969.  21. 4.  Provedeno a zaplaceno stožárové osvětlení hřiště. Nová rozvodná elektrická skříň, kabelový rozvod, 10 sloupu s výbojkami 2 x 250 W. Provedl OSP Slaný za 21.304,-Kčs.(Uhrazeno CV ČSTV v rámci údržby)  2.6. Zajištěny stavební plány na výstavbu garáže a bytu (TDV Mělnik-zdarma) 10.10. Od ČSAO Nový Bor zakoupen nový benzínový motor do Garanta za 11.483,-Kčs.

1970.  14. 8.  Dojednána smlouva (v rámci závazku) s podnikem Místní komunikace o provedení asfaltového povrchu hřiště - provedou bezplatně na podklad, který připraví Sokol. Hřiště vyhrnuto buldozerem a naveze­no 425 tun kamene z Měšíc za 18.910,-Kčs, který přivezlo JZD z Nové Vsi za 12.957,-Kčs (náklady kryty z výtěžku čajů). 31.12. Prodán nový benzínový.motor na Garanta Kafilerii Tišice za 12,957,-Kčs

1970.  Sál sokolovny,  jeviště a šatna obloženy sololitem. Prostor pod jevištěm opatřen stěnou proti vlhkosti, obložen solo­litem, vybaven stylovým nábytkem (lavice z půlky kmene, kulaté stoly) vytvořeny kovové boxy s barovým osvětlením, vše nazváno "PEKLO".

1971.  Zakoupeno 10 stolů a 40 židlí za 3.200,-Kč. 22.5 vymalován sál sokolovny za 4.200,-Kčs. 2.8. Prodán Garant za 2000,-Kčs. 20.11. Zakoupeno nové nářadí - bradla.můstek pružinový (malá trampolína) a venkovní dvojité letní konstrukce a stojany na skok vysoký.za 4.240,-Kčs. 15.12. zakoupena železná vrata a vrátka za 3.200,.Kčs

1973.  20.8   Zakoupena olympijská trampolína za 12.892,-Kč za přispění MNV Přívory. Na podlahu šatny, galerie a klubovny položeno PVC lino.

1975.  7.5.  Zavedena voda do kuchyně a výčepu. Provedeno oplechování střechy nad bytem v sokolovně

1966.  V sokolovně byla provedena instalace vody v bytě , na WC zbudovány umývárkové kouty,  vše provedli pracovníci JZD Všetatky. Instalovány bojlery pro byt a kuchyň na jevišti. Provedena úplná instalace ústředního topení v bytě, vestibulu, šatně a klubovně.

1978.  Dokončení bytu sokolníka v sokolovně. Dokončeno oplocení sokolovny vlnitým eternitem

1980.  Na sokolovně přerovnána část střechy, vadné tašky vyměněny.

1984.  2.9.  Započteno s odstraňováním parket v sále, napadených houbou. Vyhloubení podkladu do hloubky 50cm. 2.11.  Dokončení betonového podkladu a položení isolace. Vše brigádně.

1985.  15.2. Položeny a přebroušeny parkety v sále, provedl OSP Mělník a zaplatil OV ČSTV Mělník v hodnotě 17.650,-Kčs. 15.4. Parkety natřeny brigádně dvousložkovým bezbarvým lakem (3.863,-Kč).  30.4. Dokončeno obložení sálu materiál za 30.862,-Kč uhradil ON ČSTV Mělník. Provedeno vymalování celé sokolovny.

1992.  21.2.  Zakoupeno 85 ks nových židli do sokolovny za 25.500,-Kčs. Zakoupen nový kotel ústředního topeni za 10.000,-Kčs. 22.8. Provedeno rozdělení rozvodu el.energie na byt a sokolovnu (sokolnik si spotřebu energie hradí sám). Rozděleni stálo 20.256,-Kčs .18.11. Vzhledem k přestupu T.J.do ČOS, požaduje svaz LH OV ČSTV start našeho družstva LH na vlastní náklady - souhlas. 10.11. Jako samostatnému subjektu bylo Sokolu Přívory přiděleno (na vlast­ní požadavek) identifikační číslo organizace - IČO-470 081 99.30.11. Dle požadavku ČOS jo provedeno upřesnění členstva. Sokol Přívory má k 30.11.92 celkem 166 členu, z toho: mužů 73. žen 40, dorosten­ců 7, dorostenek 5, žáků 22 , žákyň 19.  31.12. Na základě   vyhlášky č.393/91 Sb. bylo provedeno přecenění majetku k 31.12.1992 - celkem 1,465.582,-Kč, z toho sokolovna 1,121.025,-Kč, H.č.Studnice 344.557,-Kčs (vše vč. pozemku a vybavení).

1994.  1.12.  Zpracován projekt na přestavbu rozestavěné garáže na klubovnu za 4.000,-Kč Následně provedena přestavba svépomocí v hodnotě materiálu 42.612,-Kč

1996.  Dokončení přestavby klubovny, střecha, rozvody vody, odpady, podlahy, vnitřní omítky a elektroinstalace. Sokolovny byla vybavena novým darlingem za 8.875,-Kč V sokolovně provedena generální rekonstrukce elektroinstalace za 90.000,-Kč.  Do posilovny zakoupen rotoped a posilovací stroj za 12.853,-Kč